Şeyh Muhammed Ebu’l Huda el-Yakubi ile
salgın hastalıklardan muhafaza için

ZİKİR & DUA MECLİSİ

RAMAZAN MÜNASEBETİYLE MECLİSLER ERTELENMİŞTİR
squiqly
RAMAZAN MÜNASEBETİYLE MECLİSLER ERTELENMİŞTİR
Haftalık zikir ve dua meclisinin Ramazan ayı boyunca yapılmayacağını bildirmek durumundayız.

Ramazan ayında Şeyh Muhammed Ebu’l Huda El-Yakubi ile başka online programlar düzenlenmesi ihtimal dahilindedir.

İnşaallah gelişmelerden haberdar edeceğiz.

HADİS-İ ŞERİF MECLİSİ

Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi ile
- Evveliyye ve Muhabbet ile müselsel hadis rivayeti
- El-Erbaûn El-Aclûnîyye hadis kitabı
- El-Erba’un El-Evâhir hadis kitabı
- Hadis rivayeti için genel icazet
squiqly
13 Recep 1441 | 8 Mart 2020
Saat: 08.00 - Öğle namazına kadar
squiqly
İcazet için gerekli şartlar:
• Tam isim ile kayıt olmak • Arapça'ya vukufiyet • Meclise katılmak • Sema’ meclisi adabına riayet etmek •
squiqly
Kitaplarınızın bir nüshasını edinin

Şemail el-Habib el-Mustafa

Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi ile

HATİM MERASİMİ

Abdulhamit Han Camii

Kayasehir Bulvari 60
34494 Basaksehir
Istanbul

squiqly
8 Rebi'ül Evvel 1441 5 Kasım 2019
İkindi namazını müteakip
squiqly
kitabını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

Şeyh Faysal Sahih-i Buhari Hatmi canlı yayınına davet ediyor

Sahih-i Buhari

Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi ile

HATİM MERASİMİ

Mihrimah Sultan Camii

Fatih, İstanbul - Türkiye

squiqly
2 Muharrem 1441 | 1 Eylül 2019
Pazar 17:00 - 20:00

Sahih-i Buhari

tamamının kıraati
Şeyh Muhammed el-Yakubi'nin
muttasıl senedi ve icazeti ile

Mihrimah Sultan Camii

Fatih, İstanbul - Türkiye

Squiqqly divider in gold
20 Zilhicce 1440 – 1 Muharrem 1441
22 Ağustos 2019 – 1 Eylül 2019
Hanım ve erkek katılımcılara açıktır.

Seyyid Şeyh Muhammed Ebu’l Huda el-Yakubi

‘HADİS KİTAPLARININ KIRAATİ İHYA EDİLMESİ GEREKEN BİR GELENEKTİR.’

–Allame Şeyh Muhammed Ebu’l Huda El-Yakubi

Günümüzün en büyük alimlerinden; fakih, muhaddis, sûfi; usul, kelam, mantık ve münazara ilimlerinde yetkin; Arap dili ve edebiyatında mütemekkin iyi bir şair, güçlü bir hatip; ve Allahu Teala’nın sözüne tesir verdiği, dersleri ve hutbeleriyle pek çok kişinin hidayetine vesile olmuş bir İslam davetçisi. 2019 yılında Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı listesinde yer almıştır.

1382/1963 yılında Şam’da ilim ve hidayet merkezi olan bir evde, nesebi Mevlana İdris el-Enver bin İdris el-Ekber bin Abdullah el-Kamil bin Hasan el-Müsenna bin Seyyiduna Hasan radiyallahu anha uzanan bir ailede doğdu. Bu evden pek çok alim yetişmiştir. Bazıları; babası allametu’ş Şam, Emevi Camii’nin Maliki ve Hanefi İmamı Şeyh İbrahim el-Yakubi (1343-1406), dedesi Şeyh İsmail el-Yakubi (1300-1380), babasının amcası Maliki İmamı Şeyh Muhammed eş-Şerif el-Yakubi (1282-1362), babasının dayısı Maliki İmamı Şeyh Muhammed el-Arabi el-Yakubi (1293-1385) ve babasının dedesi Şeyh Muhammed Sıddîk el-Yakubi’dir (v.1307).

Erken yaştan itibaren babası “Şam’ın Hocası” Şeyh İbrahim el-Yakubi’nin hizmetinde bulunarak, 19 sene talebesi oldu.

1440 yılında Şam’da Tavusiyye Camii’ne hatip oldu. 1403 yılında tedris görevi verildi. 1406 senesinde Şam Müftülüğünce Şam’ın camilere müderris olarak tayin edildi. 1410 senesinde Kuveyt İslami Eserler Müzesi’nde danışmanlık yaptı. 1998-2000 yıllarında Araştırma ve Eğitim müdür yardımcılığı yaptı. 1992-1996 yıllarında İsveç Göteborg Üniversite’sine devam etti, Göteborg Medine Camii hatiplik ve müderrislik yaptı. İsveç İslam Kültür Merkezleri Birliği (IKUS) müftüsü oldu. 2000-2001 yıllarında Kaliforniya Zaytuna Enstitüsü’nde hadis, akaid, tasavvuf, tefsir, mustalah, fıkıh ve feraiz okuttu.

2006 senesinde Şam’a yerleşti ve Şeyh Muhyiddin el-Arabi Camii’nde tedrise başladı. 2008’de Şam Ebu Rummane Mahallesi Hasan Camii’ne hatib, Emevi Camii’nde müderris oldu.  Bu süre zarfında okuttuğu kitaplardan bazıları, Kütüb-ü Hamse, Muvatta, Celaleyn Tefsiri, Şemail, Riyazu’s Salihin, Kadı İyaz’ın Şifa’sı, İmam Nevevi’nin Sahih-i Müslim Şerhi, İhya-u Ulumiddin, Kuşeyri Risalesi, Kavaid-i Tasavvuf, Şerh-i Akaid-i Nesefiyye, İmam Senusi’nin Şerh-i Ummu’l Berahin’i, Haşiyetü İbn Abidin, Muhtasaru’l Kuduri, Cahiz’ın El-Beyan vet’Tebyin’i, Makamatu’l Hariri ve Adabu’l Bahsi ve’l Munazara’dır.Yüzlerce ilim talebesi rahle-i tedrisinden geçmiş, binlerce kişi kendisinden hadis icazeti almıştır. Şeyh Efendi babasından devraldığı bir tedris usulü olarak, metni okumaktan öteye geçerek tahkik ile okutur; metnin zabtıyla ve ibarenin çözümüyle başlar, meseleyi delilleriyle ve hakkındaki görüşleri zikretmekle tamamlar. 2011 yılı ortalarında masumların öldürülmesine karşı çıkması ve halkın çağrısına destek olması sonucu hitabetten azledilip tedris faaliyetinde bulunması yasaklandıktan sonra Şam’ı terk etmek zorunda kalmıştır.

Babası Allame Şeyh İbrahim el-Yakubi 1981 senesinde oğlu 18 yaşındayken verdiği icazette onu şöyle anlatır:“mümtaz oğlum fakih, muhaddis, nesirci,  hatîb, edîb, şair, usûli ve mütekellim”. Şam ulemasından pek çoğunun övgüyle bahsettiği bir kişidir. Allame Şeyh Sadık el-Habenneke bir hutbesini dinledikten sonra şöyle demiştir; “Sanki bir denizden alıyorsun.” Şeyh Abdurrahman el-Habenneke onunla kelam ve belagat ilmini müzakere ettikten sonra ise şöyle söylemiştir; “İşte alim odur.” Allame Yusuf el-‘Arrar onu 7 ilim dalında imtihan etti ve hepsini maharetle cevapladı. Buna binaen icazet verdi ve ehliyetine şehadet etti. Allame Mustafa Alhan fıkıh ve usuldeki ilmini övüp kendisine Maliki fıkhı okutmasını talep etmiştir. Allame Said el-Afgani Tavusiye Camii’nde bir hutbesini dinleyince fesahatini övmüş, hatadan arınmış olduğunu beyan etmiştir. Şeyh Abdurrahman eş-Şağuri vefatı yaklaştığında derslerini ona bırakmış ve onunla teselli bulmuştur. Dr. Abdüllatif Farfur ondan şöyle bahseder; “Günümüzde Şam’da ilmin bir direğidir.” 1991 senesinde ona şöyle yazmıştır; “ Kardeşim muhterem alim, yiğit, fakih, edîb, mütekellim, feraset sahibi, seyyid ve şerif… Alim oğlu alim, mürşid oğlu mürşid.”

WhatsApp Image 2019-08-30 at 08.52.07
Şeyh Muhammed Ebu’l Huda el-Yakubi

Ondan şer’i ilimleri ve alet ilimlerini aldı. Babası ona rivayet, fetva vermeye tedris icazeti verdi. 

Aynı şekilde Şam’da hicri 14. yüzyılın büyük ulemasından pek çok icazeti vardır. Şam Müftüsü Muhammed Ebu’l Yusr el-Abidin, Maliki Müftüsü Seyyid Muhammed el-Mekki el-Kettani, Şeyh Zeynul Abidin et-Tunusi, Şeyh Abdulaziz Uyun Es-Sud, Şeyh Muhammed Salih el-Farfur, Şeyh Muhammed Salih el-Hatib, Şeyh Muhammed Vefa el-Kassab, Şeyh Ömer el-Hımsi (sonraları Dımeşki), Lübnan fetva emini Şeyh Muhtar el-Alayli, Hama fetva emini Şeyh Muhammed Salih en-Nu’man, Libya’dan, Şeyh Muhammed el-Feyturi Hamude, Tilmisan’dan Şeyh Ali el-Budeylimi ve başka hocalardan icazeti vardır. 

İlim talebelerine hizmet olarak, Muvatta’yı altı defa (Şam ve Amerika’da), Sahih-i Buhari’yi beş defa (1418 ve 1424 Şam, 1421 Amerika, 1423 Londra, 2019 Manchester), Sahih-i Müslim’i iki defa (1418 ve 1426 Şam), Sünen-i Ebi Davud’u (1427 Şam), Sünen-i Tirmizi’yi (1428 Şam), Sünen-i Nesai’yi (1431 Şam), Riyazu’s Salihin ve Şifa’yı okuttu. Şemail-i Tirmizi’yi pek çok kez okuttu.

İngilizce, Fransızca, İsveççe ve Almanca bilmektedir. İslam’ı tebliğ ve şer’i ilimleri tedris maksadıyla Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Güney Afrika’ya seyahat etmiştir. İngilizce dilinde beliğ bir hatip olup dinleyicilerde büyük etki bırakır. Çok kişi onun davetiyle hidayet bulmuştur. Binlerce Müslüman üzerinde iz bırakmıştır.

Fakih ve sufi bir mürşittir. Seyri sulûkunu Şazili tarikatında babasının murakabesi altında tamamladı. Babası irşad, vird-i âm ve vird-i has telkini icazeti verdi. Daha sonra Şeyh Abdurrahman Eş-Şağuri de bu icazetleri verdi. Şeyh Efendi’nin babasından aldığı bir başka şey ise Sufilerin sözlerini iyiye tevil etmek,  Arap dili kurallarının ve çekimlerinin ihtimal verdiği şekilde şeriate uygun manalarına değinmektir.  Ona göre tasavvuf; ilim ile amel etmek, sünnete tabi olmak, şeriat adabı ve nebevi ahlak ile ahlaklanmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i müdafaası, şer’i ilimleri yaymaya verdiği önem ve rasih ulema ve muhakkik sufilerin menhecini cem’ etmesiyle öne çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi medheden şairlerin önde gelenlerindendir. Bu minvaldeki şiirleri yaklaşık 5000 beyiti içeren 60 şiiri bulmuştur.

Aydın ve asrın ilimlerinde kültürlü bir hocadır. Ümmetin siyasi ve ilmi durumu üzerine hikmet ve basiret ehlindendir. Arapça nadir matbu eserlerden ve çok kıymetli elyazması eski eserlerden oluşan, yaklaşık elli bin cildi muhteva eden bir kütüphanesi vardır. Okuduğu kitapların kenarlıkları çoğu zaman taliki ile süslenmiştir.

Suale cevap haricinde suskundur. Metni gözden geçirmeden fetvadan kaçınır. Kuvvetli bir hafızası vardır. Meseleleri kitaptaki aslıyla ilişkilendirir.

Şer’i ilimlerin çeşitli dalları ve Arap dili üzerine yazmış olduğu 150’den fazla kitabı vardır. Bazıları; Ahsenu’l Muhadara fi Adabi’l Bahsi ve’l Munazara, Ahkamu’t Ta’sir Fi’l Fıkhi’l İslami, İnkazu’l  Umme: Fi’r Raddi Ala Daiş, El-Envari’l Muhammediyye Fi Teştiri’l Kevakibi’d Durriyye, Et-Tahsil Lifevaidi’r Raf’i Ve’t Tekmil Fi’l Cerhi Ve’t Tadil, Husnu’l Fehmi Limeseleti’l Kadai Bi’l İlm, Şifau’l Kulub Fi’s Salati Ale’l Habibi’l Mahbub, Şemaili’l Habibi’l Mustafa Sallallahu Aleyhi Ve Sellem, El-Ikdu’l Muneddad Fi Medhi Seyyidina Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem, Ğazele’l Kelam Fi’r Raddi Ale’l Mutezile, Fi Zilli’ş Şam: Şiir Divanı, El-Lem’atu’l Mardiniyye Fi Şerhi’l Yaseminiyye Fi’l Cebri Ve’l Mukabele (tahkik ve dirase), El-Medhal İla Sahihi’l Buhari, Meğani Rube’l Esma: 1700 Nebevi isim ve Muhammedi sıfat üzerine 900 beyitlik kaside, Nahtu’l İlm: Muqaddematun Ve Kavaidun Fi Usuli Talebi’l İlm.

"Sahih-i Buhari, insanoğlunun tedvin ettiği en iyi kitaptır ve İslam dininin esasıdır."

- Seyyid Şeyh Muhammed Ebu’l Huda el-Yakubi

Katılımcı Yorumları

Halil İbrahim Kutlay konuşma yaptı:

“Bu gece çok latif bir gece yaşıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından kardeşlerimizi, alimleri ve şeyhleri ağırladık. Ancak şunu söylemem gerekir ki bizler bu on güne doymadık. Şeyh Muhammed Ebu'l-Huda el-Yakubi'den bu meclisleri diğer senelerde de birçok kez tekrarlamasını rica ediyoruz. Bizler bu gibi meclislerden senelerce mahrum kaldık. Şu an Edirnekapı Mihrimah Sultan Camiindeyiz. Bizim camilerimiz böyle meclislere hasret.”

"Peygamberimizin ﷺ unutturulmaya, hadislerinin yok sayılmaya çalışıldığı bir dönemde Peygamber ﷺ aşığı yüzlerce insanla bir arada bulunmak, Peygamberin ﷺ dizinin dibinde oturuyormuşçasına O'nun hadislerini dinlemek, O'nunla konuşuyormuşçasına O'na binlerce salavat göndermek benim için çok büyük bir şerefti."
Squiqqly divider in gold
"Hiçbir şeyi bu kadar özlemedim ben! Yaşadığımı hissettiren ve aynı zamanda dinlendiren bir yorgunluktu Buhari-i Şerif Meclisi. Allah'ın bize hayat bahşetme nimetinin sürekli şükre muhtaç olduğunu hep biliriz fakat o mecliste ilk defa bu kadar içten, samimi ve şükran duygusuyla, hayat bahşedip o meclisi ihsan ettiği için Allah'a şükrettim."
Squiqqly divider in gold
"Hadis-i Şerif'te bahsedilen ilim halakaları olan cennet bahçelerinden istifade ediyorduk. Rasul'un ﷺ nefeslerine muhatap olmayı tattık elhamdulillah."

Zamanımızın en büyük muhaddislerinden kabul edilen bir alimden Sahih-i Buhari’yi dinlemek, en âli isnada bağlanmak ve kendisinden icazet almak, üstelik Fatih’te – ilim talebeleri bunun kıymetini bilir ve bunun için nereye olursa olsun seyahat ederler.

- Hadis ilmi talebesinden

Kitap

SAHİH-İ BUHARİ

Tıpkıbasımla çoğaltılmış Sultan Baskısı
Sahih-i Buhari, programda Sultan baskısından okunacaktır.

Sultan Baskısı

Sultan baskısı, Sahih-i Buhari'nin en güvenilir nüshaları olan Yunini ve Basri nüshalarına dayanmaktadır.

Bu edisyon Sultan II. Abdulhamid'in emriyle basılmış ve Ezher şeyhi liderliğinde dönemin önde gelen 17 alimi tarafından kontrol edilmiştir.
Sultan Abdul Hamid II Signature
Sahih-i Buhari'nin en güvenilir nüshasıdır.

Bu tıpkı geçmişte olduğu gibi Rasulullah Efendimiz’in ﷺ ashabıyla olan meclisindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Asla bitmesini istemeyeceğiniz güzel bir tecrübe.

- Daha önceki hadis meclisine katılan bir talebeden

Basında Buhari Meclisi

Mekan

Mihrimah Sultan Camii

Fatih, İstanbul, Türkiye

Fatih, yüzyıllar boyu ilim, tedris ve medreselerin merkezi olmuştur.
Squiqqly divider in gold
Adres: Karagümrük, 34091 Fatih/İstanbul Türkiye

Öngörülemeyen ve elimizde olmayan sebepler nedeniyle Sahih-i Buhari Sema' Meclisi'nin mekanı değişmiştir. Yeni mekan: Mihrimah Sultan Camii.

SSS

Sıkça sorulan sorular ve cevapları
Kıraat tamamen Arapça olacaktır.

Tüm katılımcılar kayıt yaptırmalıdır.

İcazet almak isteyen ve tüm programa katılacak olan katılımcıların (11 gün, sabah namazından akşam namazına kadar) ayrıntılı kayıt formu doldurmaları gerekmektedir.

  • Tek bir hadis kaçırmadan tüm programa katılmak.
  • Edep üzere oturarak dikkatle dinlemek.
  • Sema, 5 yaşından büyük olup üstteki şartları sağlayan kimse için geçerlidir.

© 2020 Buhari Şerif